CONCEPTES BÀSICS SOBRE LES INTERFERÈNCIES (EMI) I LA COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA (CEM)

 P1. Què és la compatibilitat electromagnètica ? 

 
La compatibilitat electromagnètica ( CEM o EMC en anglès ) és l'habilitat d'un sistema, equip o producte de funcionar correctament, sense causar interferències electromagnètiques a altres equips però, al mateix temps, ser insensible a les emissions que puguin causar altres sistemes.
 
P2. Què són les interferències electromagnètiques ( EMI ) ?
 
Les interferències electromagnètiques ( EMI ) es defineixen com l'energia electromagnètica provinent dels seus generadors que afecta adversament, creant respostes indesitjables com funcionament degradat del sistema receptor. Poden ser contínues o transitòries.
 
P3. Quines són les tres regles bàsiques del bon disseny CEM ?
 
Les tres regles bàsiques del bon disseny d'un equip electromagnèticament compatible són :
• L'equip no causa interferències a altres equips.
• L'equip no és susceptible a emissions d'altres equips.
• L'equip no es causa interferències a si mateix.
 
P4. Per què és obligatori fer les proves d'EMI / CEM / EMC als sistemes electrònics ?
 
Les proves d'EMI / CEM s'han preparat per assegurar que els sistemes electrònics funcionen correctament en el seu entorn electromagnètic i així mantenir un nivell acceptable de CEM.
 
P5. Què és un emissor d'interferències (EMI) en CEM?  
 
Un emissor d'interferències (EMI) és un radiador electromagnètic no intencional, intern o extern al sistema, natural o artificial, amb suficient intensitat com per afectar elements de diversos sistemes electrònics (receptors), provocant un mal funcionament.
 
P6. Què és un receptor d'interferències (EMI) en CEM?
 
Un receptor d'interferències (EMI) és un component o circuit d'un sistema electrònic que rep les interferències no desitjades de l'emissor d'interferències, de manera conduïda o radiada, afectant al bon funcionament del sistema.
 
P7. Què és la susceptibilitat (immunitat) electromagnètica?
 
La susceptibilitat electromagnètica és la manca d'habilitat d'un sistema electrònic per funcionar sense degradació en presència d'una interferència electromagnètica. La susceptibilitat es caracteritza com una falta d'immunitat.
 
P8. Què és el marcat CE o marca CE?
 
El marcat CE o marca CE o de conformitat Europea és la marca europea per a certs grups de serveis o productes industrials. Es recolza en l'actual directiva 2014/30/UE. Va ser establerta per la Comunitat Europea i és el testimoni per part del fabricant que el seu producte compleix amb els mínims requisits legals i tècnics en matèria de seguretat dels estats membres de la Unió Europea.
 
P9. És obligatori fer les proves de CEM en un laboratori oficial?
 
Vostè pot realitzar les proves de CEM del seu nou producte on vulgui, sempre que el laboratori seleccionat tingui la capacitat i experiència suficients per obtenir els resultats d'acord amb els requeriments establerts per les normes.
 
P10. Quina és la Directiva Europea en vigor en matèria de CEM?
 
L'actual Directiva Europea en matèria de CEM en vigor és la 2014/30/UE  i deroga les anteriors Directives 2004/108/CE y 89/336/CEE.
 

CEMDAL

C/ Taronger 12

08192 Sant Quirze del Vallès

(Barcelona)

email

Member of  Agency for Qualification of Professional Engineers


cemdal consultoria compatibilidad electromagnética  asesoria CEM EMC EMI Francesc Daura problemas CEM